Regulamin

Księgarnia Sztafety – REGULAMIN –  ksiegarnia.sztafeta.pl

obowiązuje od 1 maja 2022 roku

 

I. Postanowienia ogólne

Księgarnia na portalu ksiegarnia.sztafeta.pl (dalej „Księgarnia”) prowadzona jest przez Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o. (dalej „Wydawca”), z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-000-37-6, KRS: 0000196725 REGON: 830020023

Regulamin dotyczy nabywania towarów dostępnych za pośrednictwem Księgarni i jest dostępny na stronie internetowej Księgarni.

Użyte w treści Regulaminu definicje mają następujące znaczenie:

Klient – (1) osoba fizyczna, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży w ramach Księgarni „ksiegarnia.sztafeta.pl;

Sprzedawca – Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, , NIP 865-000-37-6, KRS: 0000196725, REGON: 830020023

Księgarnia – Księgarnia internetowa „ksiegarnia.sztafeta.pl”;

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale z charakteru zamówienia wynika, że dokonywana czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy regulamin księgarni internetowej „ksiegarnia.sztafeta.pl”;

Towar – rzeczy ruchome dostępne w Księgarni Internetowej „ksiegarnia.sztafeta.pl”, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Księgarni;

Punkt odbioru – punkt stacjonarny w siedzibie Wydawnictwa, przy ul. Ofiar Katynia 30 w Stalowej Woli, w którym Klient może odebrać zamówiony towar w godzinach pracy Wydawnictwa.

Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się w szczególności za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: sztafeta.ksiegarnia@gmail.com , telefonicznie pod numerem (15) 810-94-00.

Do korzystania z usług Księgarni ksiegarnia.sztafeta.pl niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

II. Składanie zamówień

Informacje zawarte na stronie Księgarni ksiegarnia.sztafeta.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do zawarcia umowy. Złożenie zatem zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru.

Klient może składać zamówienia poprzez stronę internetową Księgarni w następujący sposób:

po zalogowaniu się (Klient) na konto lub rejestracji konta (nowy Klient), bez rejestracji konta w Księgarni.

Klient dokonuje zamówienia poprzez wybór jednej lub kliku pozycji Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Księgarni, prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia oraz wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia. Klient, będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą wskazuje przy dokonywaniu zamówienia czy czynność ta jest dokonywana w ramach prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz czy składane zamówienie posiada charakter zawodowy w stosunku do wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. O tym czy transakcja ma charakter zawodowy decyduje w szczególności przedmiot działalności przedsiębiorcy ujawniony w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient wypełniając formularz zamówienia wskazuje również opcję dostawy lub odbioru osobistego w Punkcie Odbioru  oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Wypełniając formularz, dodatkowe informacje na temat zamówienia można dopisać w miejscu poświęconym na UWAGI.

Zamówienie będzie uznane za prawidłowo złożone, gdy w formularzu zamówienia wskazane zostaną dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia.

Prawidłowo złożone zamówienie zostaje przez Wydawcę potwierdzone oraz zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.

Wydawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji skutkowałby niemożnością realizacji zamówienia.

 

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

Wydawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie z uwagi na brak towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie. Wydawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Wydawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Wydawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego kwotę.

Od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia lub odbioru przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

Jeżeli weryfikacja nie nastąpi może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. Brak kontaktu Klienta w przeciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na powiadomienia SMS o statusie zamówienia zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez Wydawcę płatności, z zastrzeżeniem wyjątku w postaci wyboru przez Klienta opcji za pobraniem.

 

IV. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówienia

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni ksiegarnia.sztafeta.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

Cena podana na stronie internetowej Księgarni jest ceną wiążąca dla Klienta oraz Wydawcy w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

Księgarnia ksiegarnia.sztafeta.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów bez uprzedzenia. Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.

Klient ponosi za pośrednictwem Wydawcy koszt dostawy zamówienia do Klienta na rzecz podmiotu dokonującego takiej dostawy. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach i terminach dostawy dostępna jest na stronie.

Koszt dostawy dokonywanej na terenie Polski będzie doliczany do wartości zamówienia. W przypadku wielości pozycji zamówienia koszt dostawy będzie uwzględniany dla każdej pozycji na rachunku proporcjonalnie do cen towarów.

W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poza terenem Polski koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W takim przypadku Wydawca informuje Klienta w formie elektronicznej (mail) o kosztach dostawy mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie taryfy przewoźników oraz gabaryt zamówienia.

Zamówienie zostaje zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów dostawy.

 

V. Rabaty

Wydawca może udzielić rabatu obniżającego cenę jednostkową danego produktu opisanego w Księgarni. Rabaty udzielane są indywidualnie po kontakcie Wydawca – Klient.

Rabat dotyczy wyłącznie kosztu produktu (cenę jednostkową) i jest przypisany do danego artykułu. Przy udzieleniu rabatu jednostkowego cena artykułu zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Obowiązuje cena widoczna przy artykule w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Rabaty nie obejmują kosztów dostawy.

 

VI. Dostarczanie zamówionych produktów

Dostawa zamówionego przez Klienta towaru odbywa się zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

Wybór danego rodzaju dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego dla celów odbioru zamówienia w związku z funkcjonalnością metod wybranego dostawcy.

Klient w zamówieniu może wskazać również odbiór osobisty. Odbiór osobisty odbywa się w Punkcie Odbioru tj. w siedzibie Wydawcy w godzinach pracy.

W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienie będzie oczekiwało na Klienta 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go o możliwości odbioru. Brak odbioru w terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia. W takim przypadku Wydawca nie będzie odpowiadał na roszczenia Klienta w związku z anulowaniem zamówienia.

W przypadku dostawy na adres Klienta, Księgarnia ksiegarnia.sztafeta.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadanych w magazynie w terminie kilku dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia. Do terminu realizacji nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przesłał potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Księgarnia ksiegarnia.sztafeta.pl zastrzega ponadto, iż czas realizacji na niektóre zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy może wynosić dłużej.

Do terminu realizacji zamówienia przez Księgarnię ksiegarnia.sztafeta.pl należy dodać czas dostarczenia przesyłki przez dostawcę wybranego przez Klienta.

Terminy dostarczenia zamówienia przez dostawców, koszty i terminy dostawy są terminami orientacyjnymi. Wydawca nie będzie ponosił wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy wybranego przez Klienta.

 

VII. Płatności

Księgarnia ksiegarnia.sztafeta.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

za pobraniem – kurierowi przy odbiorze przesyłki (dotyczy wysyłek krajowych),

przelewem na konto w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto księgarni (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),;

kartą płatniczą on-line po złożeniu zamówienia (dotyczy wysyłek krajowych i zagranicznych),

za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności odroczonej – PayPo

Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Wydawcę.

Do każdego zakupu Klient otrzymuje fakturę.

Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wydawcę faktur w formie elektronicznej. Istnieje możliwość otrzymania na życzenie faktury papierowej. (dodatkowo płatna)

 

VIII. Reklamacje

W zakresie nieuregulowanym zapisami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Wydawcy o niezgodności towaru z umową. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Wydawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Wydawca zwróci Kupującemu cenę za towar.

Wydawca rozpatruje reklamacje złożone na piśmie przesłane na adres siedziby Wydawcy lub drogą elektroniczną na adres: sztafeta.ksiegarnia@gmail.com. Do reklamacji zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co może usprawnić rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia.

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Wydawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Wydawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

W razie uwzględnienia przez Wydawcę reklamacji dotyczącej wad Klient zobowiązany jest zwrócić wadliwy towar na adres siedziby Wydawcy. W takim przypadku Wydawca dostarczy Klientowi nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (np. brak dostępności towaru) Wydawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

W przypadku gdy produkt ma wadę, Klient może:

żądać wymiany produktu na wolny od wad,

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że wada w takim przypadku jest wadą istotną.

Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Wydawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli produkt / towar był już naprawiany albo Wydawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

W przypadku, gdy Klient albo przedsiębiorca na prawach konsumenta realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Wydawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Wydawcy.

W przypadku uznania reklamacji Wydawca ponosi koszt odesłania reklamowanego towaru (odbiór reklamacji) oraz wysłania towaru wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).

W przypadku odstąpienia od umowy Wydawca zwraca Klientowi w całości lub części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowany Produkt był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.

Reklamowany Produkt należy odesłać na adres siedziby Wydawcy. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Wydawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Wydawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.

 

IX. Uprawnienia Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, poniższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klient, który zakupił towar za pośrednictwem Księgarni ksiegarnia.sztafeta.pl, tj. zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Klient ma obowiązek zwrócić towar Wydawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Wydawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby Wydawcy.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przy czym nie uznaje się przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Wydawca może zgodzić się na poniesienie kosztów zwrotu rzeczy w całości lub części. Wówczas Klient ma obowiązek udostępnić towar do odbioru. Jeśli Klient odesłał zwracany towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawcę, to wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wydawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi zamówienia. Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy produkt objęty oświadczeniem o odstąpieniu był jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości wskazanej w rachunku.

Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Wydawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru / produktu. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawa konsumenta, w szczególności w zakresie umów:

o świadczenie usług, jeżeli Wydawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; zwraca się uwagę, że otwarcie oryginalnego opakowania stanowi równoznaczność dla użycia przedmiotu i uniemożliwia zwrot;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji również poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/.

 

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wydawca, tj. Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, , NIP 865-000-37-6, KRS: 0000196725, REGON: 830020023 (także jako Administrator).

Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Wydawca przekazuje Klientom informacje o ochronie danych osobowych, zakresie, podstawie prawnej, celu, okresie przetwarzania danych Klientów, przysługującym Klientom prawach za pośrednictwem treści dostępnych w Księgarnia ksiegarnia.sztafeta.pl.

Wydawca informuje Klienta, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Wydawcy przez podmioty trzecie w celu marketingu bezpośredniego, w tym badania satysfakcji Klienta z Księgarni.

 

XI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Księgarni ksiegarnia.sztafeta.pl rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Wydawcy.

 

XII. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

Copyright © Księgarnia SZTAFETA. Wszystkie prawa zastrzeżone.